informatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle overeenkomsten tussen Praktijk AH en de cliënt of derde.

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst

 • De inschrijving en deelname van de cliënt zijn geheel vrijwillig. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor zijn of haar handelen en de gevolgen hiervan tijdens en na de therapie.
 • Bij cliënten onder de 12 jaar dienen beide ouders of voogden een verklaring van toestemming voor deelname te ondertekenen. Bij cliënten tussen 12 en 16 jaar dienen beide ouders en voogden en de desbetreffende cliënt een verklaring van
  toestemming te ondertekenen.
 • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan de therapeut aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan de therapeut worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig of naar waarheid aan de therapeut zijn verstrekt, heeft de therapeut het recht om de overeenkomst op te schorten.
 • De cliënt ontvangt schriftelijke en mondelinge informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om aanvullende uitleg te vragen bij onduidelijkheden.
 • De therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • De communicatie tussen cliënt en therapeut verloopt mondeling, per email of telefonisch. Op berichten via social media zoals Facebook, Instagram, Linked-in, Whatsapp, e.d. wordt niet gereageerd.

Artikel 3 Kosten en vergoedingen

 • De kosten staan vermeld op de website www.praktijkah.nl. Alle genoemde prijzen zijn inclusief benodigde materialen tenzij dit vooraf wordt aangegeven.
 • Voor aanvullende werkzaamheden zoals verslaglegging, intercollegiaal overleg, consulten buiten de praktijk, e.d. worden de kosten op basis van het uurtarief in rekening gebracht. Indien dit van doepassing is, wordt dit vooraf met u besproken.
 • De meeste zorgverzekeraars vergoeden gedeeltelijk de kosten voor individuele therapie. Sommige verzekeraars vergoeden ook gedeeltelijk de kosten voor relatietherapie. De voorwaarden verschillen per verzekeraar en per pakket. De cliënt dient te allen tijde zelf bij de zorgverzekeraar hiernaar te informeren. Praktijk AH is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade als blijkt dat de kosten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.
 • Annulering van een afspraak voor individuele of relatietherapie dient minimaal 48 uur van tevoren te gebeuren. Hierna worden de volledige kosten in rekening gebracht. Voor de annulering voor een workshop of een cursus geldt de annuleringstermijn van twee weken. Hierna worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 • Als de client voortijdig met een consult, cursus of workshop stopt, worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Artikel 4 Betaling

 • De betaling van een consult vindt plaats in de praktijkruimte en direct na elk consult. De betaling dient per pinbetaling of contant voldaan te worden.
 • In het geval dat er middels een overschrijving per bank wordt betaald, geld er een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Voor cursussen en workshops geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Bij een betalingsachterstand is Praktijk AH gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Indien de cliënt niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet, zullen er incassomaatregelen getroffen worden.

Artikel 5 Opzegging en beëindiging

 • Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk, mondeling of per email opzeggen.
 • De therapeut heeft het recht om de behandeling of het behandelgesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt zoals bijvoorbeeld het aannemen van een dreigende of geweldadige houding of het onder invloed zijn van middelen zoals alcohol en drugs.
 • Het is mogelijk dat de therapeut de cliënt naar een andere praktijk of instantie doorverwijst omdat de therapeut van mening is dat de client daar beter geholpen kan worden.

Artikel 6 Privacy

 • De therapeuten van Praktijk AH zijn onderhevig aan een geheimhoudingsplicht. De gegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld en mogen niet zonder toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt. Uitzonderingen hierop zijn:
   • Indien de therapeut van mening is dat de gezondheid en/of veiligheid van de cliënt in gevaar is, is deze gerechtigd om dit met de huisarts van de client te bespreken. Indien dit het geval is, wordt de client hiervan op de hoogte gesteld.
   • De therapeut werkt volgens de door de wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Indien er het vermoeden bestaat dat er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling kan dit leiden tot een melding bij Veilig Thuis.
 • Praktijk AH voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De cliënt gaat akkoord met de wijze waarop Praktijk AH met de gegevens van de cliënt omgaat zoals aangegeven in het privacy statement welke is na te lezen op de website.

Artikel 7 Kwaliteitsborging.

 • De therapeuten van Praktijk AH zijn lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), de Nederlands Beroepsvereniging voor Gespecialiseerde Psychosociaal Therapeuten (NVPA), de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en
  Gestalttheorie (NVAGT) en het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
 • Praktijk AH streeft naar een optimale kwaliteit van de dienstverlening. De bovengenoemde verenigingen stellen hiertoe
  strenge eisen waarop jaarlijks wordt gecontroleerd.
 • De therapeuten van Praktijk AH werken volgens de gedragscodes van de NFG, NVPA, NVAGT en RBCZ en vallen onder haar klacht- en tuchtrecht.
 • Indien de cliënt ontevreden is over de behandeling, vragen wij hem/haar om dit te bespreken met de therapeut. Indien het
  resultaat hiervan onbevredigend is, kan Paktijk AH zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging.
 • Paktijk AH is lid van het Tuchtcollege voor de Complementaire zorg, TCZ.
 • Paktijk AH is lid van De Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, SCAG.
 • Paktijk AH wil graag van de cliënt weten hoe hij/zij de therapie en de gang van zaken heeft ervaren. Opmerkingen ter
  verbetering worden zeer op prijs gesteld.

contact

U kunt ons bellen en mailen voor een afspraak of aanvullende informatie.