informatie

Privacy statement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van uw behandelend therapeut.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens, te weten consultdatum, soort consult, rekeningnummer en tenaamstelling van de rekening waarmee de betaling is gedaan, wordt gebruikt voor de financiële administratie welke ook inzichtelijk is voor onze financieel administrateur.
Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst expliciet toestemming hiervoor vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota bij hen kan declareren.

Uw naam, adres en woonplaats.
Uw geboortedatum.
De datum van de behandeling.
Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld relatietherapie of consult.
De kosten van het consult

contact

U kunt ons bellen en mailen voor een afspraak of aanvullende informatie.